INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bakgrund

G.H Fast.byrå samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för GDPR. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som v1 behandlar och för vilka ändamål de behandlas.
Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgarder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insam­ling, hantering, lagnng, delning, tillgång, användning, overföring och radenng av Personuppgifter. 
Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt etler indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Vi samlar in personuppgifter från eR
Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter
Om du vrsar intresse för en bostad som förmedlas av G.H Fast.byrå be­handlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.
Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

 

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där G.H Fast.byrå har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom G.H Fast.byrå. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer


Behandlingen sker med stöd av en 1ntresseawägning där G.H Fast.byrå har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försälj­ningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål I två år från att den bostad då uppgifterna samlades 1n har försålts.
Vi behandlar dina uppgifter för att fora en budförteckning om du väl1er att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål ar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lämnade bud


Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteck­ning enligt fast,ghetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behand­las för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.
Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för delta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer


Behandlingen sker med stod av en intresseawägning där G.H Fast.byrå har ett berattigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlings­uppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas for detta ändamål.
Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger G.H Fast.byrå enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som ar nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.


Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försaljning av den bostad du visat intresse för.

överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personupp­gifter (både i Sverige och i länder utanför
EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, 1 enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Personuppgiftsbiträden:
En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på LÄNK. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som G.H Fast.byrå har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till G.H Fast. byrå och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.
Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter I samband med återkallande av s

Dina rättigheter

G.H Fast.byrå kommer att vidta åtgärder I enlighet med tillämplig lagstiftning
för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgif­ter som vi behandlar.
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresse­awägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än G.H Fast.byrås legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berät­tigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
Du har även alltid rätt atl tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från G.H Fast.byrå att dina Personupp­gifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Pesonuppg1fterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifterna behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, imbegripet profilering.


Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Person­uppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanlig! förekommande maskinläsbart format.
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsenlligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt alt framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till lntegritetsskyddsmyn­digheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Person­uppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.
G.H Fast.byrå
Org.nr. 556106-9369
Valida Säteri 434 92 Val!da
0300-25000
gunilla@gunillah.com

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.